THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Căn cứ Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; công văn số 10486-CV/TWĐTN-BTC ngày 13/9/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 bằng hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật viên chức;

- Có một quốc tịch là Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luât của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia các hoạt động phong trào thanh, thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

- Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: Theo phụ lục kèm theo.

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng:

3.1. Số lượng: 10 người

 3.2. Vị trí tuyển dụng:

- Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực khoa học, công nghệ: 01 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Khoa học, Công nghệ)

- Chuyên viên đào tạo, huấn luyện: 04 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Khoa học, Công nghệ)

- Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực tài năng trẻ: 05 người (nhân sự trúng tuyển sẽ được thủ trưởng đơn vị phân công làm việc tại Phòng Tài năng trẻ)

Chi tiết có trong Phụ lục đính kèm

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng:

 4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển tương ứng với vị trí nhân sự đăng ký tuyển dụng, nếu đủ điều kiện người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

4.2. Vòng 2

a) Thi phỏng vấn kiến thức, kỹ năng liên quan đến từng vị trí việc làm để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, người dự tuyển có tối đa 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

5. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản pháp luật hiện hành.

6. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Tháng 12/2022 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ kê khai vào Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm). Thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký tuyển dụng chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Văn phòng Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chị Phượng (024) 35770016 098.2337.776.

 Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong giờ hành chính, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2022 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện). Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật./.

Tải tài liệu
Tại đây

 
Văn phòng Trung tâm
Tiêu điểm
Top