Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030

Thứ ba, 20/07/2021

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030
Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ trong thanh thiếu nhi đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò, tiềm năng của công nghệ hàng không - vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

- Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, từng bước làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ tham gia vào quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Triển khai các nội dung, hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực tế tại địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng của công nghệ hàng không - vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia

1.1. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vụ trụ đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ vũ trụ, gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tinh thần sáng tạo, chủ động tiếp cận, làm chủ khoa học, công nghệ.

- Tập trung tuyên truyền về các mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong việc triển khai hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp cận, ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu có thành tích trong nghiên cứu công nghệ hàng không - vũ trụ; sáng chế sản phẩm có tính ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống xã hội.

- Tuyên truyền để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi ưu tiên sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ do Việt Nam sản xuất.

1.2. Phương thức

- Xây dựng bộ công cụ truyền thông tuyên truyền trực quan, trên internet, trên mạng xã hội như: đồ họa thông tin (infographic), đồ họa chuyển động (motion graphic), video clip, tranh ảnh,...

- Các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của Đoàn, Hội, Đội các cấp xây dựng các diễn đàn, chuyên mục, bài viết để định hướng, nâng cao nhận thức cho các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò, tiềm năng của công nghệ hàng không - vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; về cơ chế, chính sách, thành tựu, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phát triển công nghệ hàng không - vũ trụ,…Trung ương Đoàn phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, các học viện, trường đại học, Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam xây dựng, tổ chức phát sóng Chương trình khoa học thường thức về công nghệ hàng không - vũ trụ. Các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với đài truyền hình địa phương xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền về những tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trong ứng dụng, phát triển công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Tranh thủ sự ủng hộ, tham gia tuyên truyền, vận động từ các tổ chức, cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn, liên kết với trang thông tin điện tử của người nổi tiếng, có uy tín trong cộng đồng; các cá nhân đạt giải thưởng trong và ngoài nước; người có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy... để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng cho thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hàng không - vũ trụ.
- Tuyên tuyền thông qua các hoạt động tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ hàng không - vũ trụ; góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ hàng không - vũ trụ

- Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, nhóm, diễn đàn của thanh niên về công nghệ hàng không - vũ trụ, như câu lạc bộ máy bay mô hình, câu lạc bộ thiên văn học,… Kết nối, hỗ trợ hình thành các nhóm nghiên cứu công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Tổ chức các cuộc thi về công nghệ hàng không - vũ trụ. Phối hợp với Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam tổ chức cuộc thi thiết kế, chế tạo và trình diễn phương tiện bay không người lái ROBOBAY dành cho sinh viên các học viện, trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc cũng như các hoạt động khác của Hội.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo (khám phá vũ trụ, thăm quan Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, trải nghiệm với kinh khí cầu,…), giao lưu với anh hùng, chuyên gia, kỹ sư về kỹ thuật hàng không - vũ trụ góp phần định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu nhi. Bố trí các hoạt động về công nghệ hàng không - vũ trụ trong Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc được tổ chức hàng năm.

- Ưu tiên hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ hàng không - vũ trụ, ứng dụng thành tựu của công nghệ hàng không - vũ trụ. Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng có ngành kỹ thuật hàng không - vũ trụ tham gia các cuộc thi quốc tế về chế tạo vệ tinh, ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ Việt Nam và quốc tế trong việc hỗ trợ, tổ chức các chương trình, hoạt động tìm kiếm tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ hàng không - vũ trụ; đầu tư và nhân rộng các mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp cận, ứng dụng công nghệ hàng không - vũ trụ.

- Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng chương trình, cơ chế, chính sách về công nghệ hàng không - vũ trụ có liên quan đến thanh thiếu nhi. Phối hợp triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện của Đoàn, Hội trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách phát triển công nghệ hàng không - vũ trụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là đơn vị thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất, tham mưu các nội dung mới cần thiết.

2. Các ban, đơn vị, cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam căn cứ nội dung của kế hoạch, xây dựng các nội dung, hoạt động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ từng ban, đơn vị. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi về Trung tâm phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

3. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch, xây dựng các nội dung, hoạt động cụ thể đưa vào nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; định kỳ đánh giá, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn kết quả thực hiện (là một nội dung trong báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị).
 
CYTAST - ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC
 
Download file Kế hoạch: Tại đây

Tags

Bình luận


Tiêu điểm

Video nổi bật

×