Thực hiện chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Việc thực hiện các chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách xã hội đối với vùng động bào dân tộc thiểu số, bản thân xin đưa ra một số vấn đề như sau:Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương, cơ sở.

Khai thác có hiệu quả sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng như thực hiện các chính sách xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy tính chủ động, sáng tạo và nội lực sẵn có của các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát huy và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp còn một số hạn chế, chưa đáp ứng và phù hợp với yêu cầu đặt ra. Một trong những nguyên nhân trên là do chưa có sự định hướng, quan tâm cho công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bản thân xin đưa ra một số giải pháp sau:

Thường xuyên tôn vinh, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực, khích lệ họ phát triển, đóng góp cho xã hội.

Xây dựng các chương trình, đề án mang tính lâu dài, bền vững trong việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tài năng.

Có chính sách tạo điều kiện, môi trường công tác phù hợp giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát triển.

Mở rộng, đổi mới cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ, qua đó phát hiện, kịp thời thông tin đến các cơ quan để thu hút sự quan tâm, tạo môi trường để bồi dưỡng, phát huy để phát triển, xây dựng nguồn nhân lực trẻ.
Hoàng Lê Huân
(Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam 2015)Tags
Tiêu điểm
Top