Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III – năm 2015, cụ thể như sau
Tiêu điểm
Top