Thể lệ Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015

Thể lệ Hội thi Tin học trẻ lần XXI - năm 2015
Căn cứ kế hoạch số: 320-KH/TWĐTN-KHCN ngày 3 tháng 4 năm 2015, trên cơ sở thống nhất của các đơn vị tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần XXI – năm 2015,gồm những nội dung như sau
Tiêu điểm
Top